Tỉnh Long An đổi mới, tăng cường nội dung hỗ trợ công tác xúc tiến thương mại (08-09-2021)

Ngày 30/8/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định nội dung và mức hỗ trợ thực hiện chương trình xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Long An được ban hành kèm theo Quyết định số 57/2019/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh.

Công tác xúc tiến thương mại được xác định là một trong các chính sách quan trọng góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ sự phát triển của doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, xu hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và thích ứng với cách mạng công nghiệp 4.0 nên phương pháp triển khai công tác xúc tiến thương mại cũng cần có những thay đổi, chuyển hướng phù hợp.

Xúc tiến thương mại trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin, thương mại điện tử là những giải pháp đổi mới, phù hợp trong triển khai công tác xúc tiến thương mại trong điều kiện mới. Đối với các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khác, công tác xúc tiến thương mại sẽ gắn kết chặt chẽ với hoạt động khuyến công, phát triển thương mại điện tử và xúc tiến đầu tư. Một số nội dung và mức chi nhằm tổ chức, tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại trên môi trường mạng được bổ sung cho chính sách xúc tiến thương mại, bao gồm:

-         Hỗ trợ xây dựng khu vực trưng bày, giới thiệu hàng hóa trên Sàn giao dịch thương mại điện tử. Nội dung hỗ trợ bao gồm: Duy trì tư cách thành viên cơ bản cho tài khoản của đơn vị tham gia tối đa 12 tháng; duy trì tư cách thành viên đặc biệt cho đơn vị chủ trì tối đa 12 tháng để khai thác thông tin khách hàng cung cấp cho đơn vị tham gia; xây dựng hình ảnh, video, số hóa các sản phẩm trưng bày của đơn vị tham gia; thiết kế nhận diện chung gian hàng của các đơn vị tham gia; tuyên truyền, quảng bá, mời các đơn vị tham gia, giao dịch; tổ chức, quản lý của đơn vị chủ trì: Thuê nhân công hỗ trợ kỹ thuật, xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến tài khoản; thuê tư vấn đấu thầu (nếu có); bưu chính; điện thoại; văn phòng phẩm.

-         Tổ chức, tham gia các hội chợ, triển lãm trên môi trường mạng. Nội dung hỗ trợ bao gồm: Tuyên truyền, quảng bá, tổ chức giới thiệu thông tin về gian hàng; mời các đơn vị tham gia, giao dịch; thuê gian hàng trực tuyến; thiết kế tổng thể và chi tiết khu gian hàng trực tuyến; xây dựng hình ảnh, video, số hóa các sản phẩm trưng bày của đơn vị tham gia; tổ chức, quản lý của đơn vị chủ trì: Chi phí cho cán bộ tổ chức, thuê tư vấn đấu thầu (nếu có), bưu chính, điện thoại, văn phòng phẩm.

-         Tổ chức, tham gia Hội nghị quốc tế ngành hàng xuất khẩu, giao thương trên môi trường mạng. Nội dung hỗ trợ bao gồm: Tuyên truyền, quảng bá, tổ chức giới thiệu thông tin về hội nghị, giao thương; mời đơn vị tham gia, giao dịch; thuê nền tảng trực tuyến, đường truyền mạng; thuê hội trường, thiết bị, trang trí, phiên dịch, biên dịch; in ấn tài liệu, giải khát giữa giờ, văn phòng phẩm đối với hội nghị, giao thương kết hợp trực tiếp và trực tuyến; tổ chức gian hàng, khu vực trưng bày giới thiệu sản phẩm đối với giao thương kết hợp trực tiếp và trực tuyến; tổ chức, quản lý của đơn vị chủ trì: Chi phí cho cán bộ tổ chức, thuê tư vấn đấu thầu (nếu có), bưu chính, điện thoại, văn phòng phẩm.

-         Tổ chức, tham gia hội nghị, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn cung cấp thông tin về phát triển sản phẩm, ngành hàng, thị trường trên môi trường mạng. Nội dung hỗ trợ bao gồm: Tuyên truyền, quảng bá, mời các đơn vị tham gia; thuê nền tảng trực tuyến, đường truyền mạng; thuê báo cáo viên, thuyết trình viên: Thù lao, công tác phí; tổ chức, quản lý của đơn vị chủ trì: Chi phí cho cán bộ tổ chức, thuê tư vấn đấu thầu (nếu có), bưu chính, điện thoại, văn phòng phẩm.

-         Tổ chức, tham gia đào tạo trên môi trường mạng. Nội dung hỗ trợ bao gồm: Xây dựng kế hoạch, nội dung đào tạo; thuê giảng viên, số hóa bài giảng; kiểm tra, đánh giá kết quả học tập (nếu có); thuê nền tảng đào tạo trực tuyến; in ấn, phát hành giấy chứng nhận (nếu có); tổ chức, quản lý của đơn vị chủ trì: Chi phí cho cán bộ tổ chức, thuê tư vấn đấu thầu (nếu có), bưu chính, điện thoại, văn phòng phẩm.

Các nội dung hỗ trợ xúc tiến thương mại trên môi trường mạng theo Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND chính thức có hiệu lực trên địa bàn tỉnh Long An từ ngày 10/9/2021 hứa hẹn sẽ đem lại kết quả tích cực, chuyển biến mới trong công tác xúc tiến thương mại góp phần hỗ trợ sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp./.

Huỳnh Đức

Quảng cáo